MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Johannes Calvijnschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

 

Wat is en wat doet de Medezeggenschapsraad?
De raad is een wettelijk vastgesteld orgaan dat op iedere school moet bestaan. Het heeft medezeggenschap in meer of mindere mate wat betreft alle zaken die de school aangaan.
De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Johannes Calvijnschool. 

Waarom ouders en leerkrachten?
Om sámen een advies of oordeel te kunnen vormen over zaken die ter tafel komen. MR-leden zijn aanspreekbaar voor iedereen. De MR denkt mee in oplossingen/verbeteringen die de kwaliteit van de school en het onderwijs ten goede komen. Dat is het doel van de MR.
Onze MR heeft een vastgesteld vergaderschema en een vaste vergaderagenda. Welk punt van de agenda besproken wordt, stelt de raad vast. Ouders en leraren kunnen bespreekpunten inbrengen bij de secretaris. De raad beslist of en wanneer het ter tafel komt en onder welk agendapunt.

Visie
De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
- de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
- actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Johannes Calvijnschool beïnvloeden.
- een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR. Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer 4 maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de vergaderdata staan op de website. De agenda en notulen zijn op te vragen bij de secretaris. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mailsturen naar de (nieuwe) secretaris
m.verheij@johcalvijnschool-wdijk.nl

De leden van de MR zijn:
Ouders:
Leandra Marijs- de Korte (voorzitter) (l.marijs@johcalvijnschool-wdijk.nl)
Geanne de Visser- van Gurp (vice-voorzitter) Jan de Koster
Leerkrachten:
Marjoke Overbeeke 
Maaike Verheij (Secretaris) m.verheij@johcalvijnschool-wdijk.nl

 

 

GMR


Een bestuur met meerdere scholen moet zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van scholen voorleggen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR treedt voor de ‘gemeenschappelijke zaken’ in de plaats van de MR en heeft de instemmings- of adviesbevoegdheid.
Beslissingen op bestuursniveau zijn merkbaar binnen alle scholen.
De GMR, het bestuur en de Raad van Toezicht staan voor een gemeenschappelijk belang, namelijk kwalitatief goed onderwijs in een christelijke en veilige omgeving voor de kinderen en het personeel. Goed werkgeverschap en betrouwbaar financieel beheer en beleid zijn daarvoor randvoorwaarden.
Onderwerpen voor de GMR zijn bijvoorbeeld:
- De hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid van de desbetreffende scholen, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die aan het bevoegd gezag door het Rijk of van anderen zijn ontvangen;
- De criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau;
- Aanstelling of ontslag van personeel dat is belast met bovenschoolse managementtaken.

De GMR zal vooral een kritische, professionele en efficiënte sparringpartner moeten zijn die zich actief dient op te stellen. De GMR van de VCPOZ bestaat uit 4 ouderleden en 4 personeelsleden, die door de medezeggenschapsraden van de bij de VCPOZ aangesloten scholen zijn gekozen. De GMR vergadert circa 4 keer per jaar. Tevens wordt van de GMR leden verwacht dat zij de Algemene Ledenvergaderingen (circa 1 a 2 per jaar) van de vereniging bijwonen.

 

 

 

 

 

 

Gardenierhof 31
4471 CN Wolphaartsdijk

T 0113 58 11 24
E info@johcalvijnschool-wdijk.nl